Dokumentace pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR

Muzejní spolek v Mikulově zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

1. Obecná informace o zpracování osobních údajů

Muzejní spolek v Mikulově, z. s. (dále MSM) je spolkem:

a) ustanoveným ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (§§ 214 - 302), a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání,

b) dobrovolným, nezávislým, samosprávným, nepolitickým a neziskovým,

c) založeným a sdružujícím členy na základě společného zájmu se aktivně podílet na dokumentování minulosti i současnosti, a na organizování kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a aktivit,

d) působícím ve městě Mikulov na Moravě a v regionu Mikulovsko.

Hlavním posláním a činností spolku je zejména:

a) podílet se na dokumentaci všestranného vývoje regionu a podporovat tak činnost stávajícího Regionálního muzea v Mikulově (dále též "muzeum")

b) pořádat přednášky, konference, exkurze, zájezdy, výstavy a další kulturní akce, při nichž může být vybíráno dobrovolné či stanovené vstupné

c) vydávat a distribuovat:

- informační bulletin se zprávami o činnosti spolku nebo muzea, o historii a současnosti regionu

- publikace, brožury, letáky a další materiály vlastivědného i jiného charakteru

d) získávat finanční prostředky na doplňování sbírkových fondů muzea, na jejich ošetřování (konzervace, restaurování) a na financování výstav

e) spolupracovat se sdělovacími prostředky při propagaci vlastivědné a související činnosti spolku a muzea

f) spolupodílet se na zachování a obnově mikulovského zámku a jiných kulturních památek a uměleckých děl minulosti i současnosti v území své působnosti

g) spolupracovat se školami při vlastivědné a osvětové výchově

h) spolupracovat s dalšími spolky a institucemi

ch) poskytovat poradenskou a konzultační činnost

i) Vytvářet materiální a finanční zdroje pro zabezpečení své činnosti.

Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

Kontaktní adresa správce:

Muzejní spolek v Mikulově, z.s.

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov

e-mail: info@muzejnispolekvmikulove.cz

IČO: 18511805 Číslo účtu: 2201516352/2010

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

RNDr. Jiří Matuška

předseda Muzejního spolku v Mikulově

Zámek 1/4, 692 01 Mikulov

e-mail: MJirka@seznam.cz

MSM je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1) Zajišťováním kulturní a společenské činnosti

2) Provádění hospodářské činnosti

3) Zajišťováním smluvních vztahů

4) Evidence svých členů a partnerů

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě Vaší přihlášky, v rámci které jsou shromažďovány Vaše identifikační a kontaktní údaje. Další nezbytné údaje mohou být shromažďovány a dále zpracovávány na základě oprávněného zájmu spolku, který spočívá v naplňování hlavní i vedlejší činnosti spolku.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

2. Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí pořádaných Muzejním spolkem v Mikulově (např. výstava, koncerty, další kulturní akce), jsou zveřejněny před zahájením akce minimálně na webových stránkách příspěvkové organizace. V rámci akcí pořádaných Muzejním spolkem v Mikulově jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Spolek nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.